Hur inrätta fastighetsnära insamling

Genom att teckna avtal med oss på FTI arbetar vi tillsammans med att erbjuda en tjänst på väg mot en cirkulär ekonomi.

Fler och fler kommuner, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar väljer att satsa på fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Marknaden för fastighetsnära insamling i Sverige kommer att växa under de närmaste åren och det kan därför finnas goda möjligheter för den entreprenör som vill utöka sina marknadsandelar.

Tre goda skäl att satsa på fastighetsnära insamling

  • En ökad efterfrågan från kommuninvånarna.
    FNI är en service som förenklar för hushållen att återvinna. Undersökningar visar att man blir bättre på att återvinna ju närmre man har till återvinningen. Undersökningar visar också att invånarna har en positiv inställning och vill bidra till ökad miljönytta.

  • Miljönytta.
    Det finns i snitt 30 procent förpackningar i hushållssoporna. Förpackningar som istället skulle kunna återvinnas. Om alla svenska hushåll skulle återvinna ytterligare en plastförpackning i månaden skulle CO2-utsläppen minska med 3600 ton. Det motsvarar 7200 flygresor mellan Stockholm- Geneve.

  • Avfall är en resurs som samhället ska ta tillvara på.
    Produkter som samlas in via FNI skickas till återvinning. Återvinning är det tredje steget i EU:s avfallshierarki; i första hand ska avfall minimeras, i andra hand förberedas för återanvändning, i tredje hand återvinnas, i fjärde hand energiåtervinnas och i sista hand deponeras eller förbrännas. Återvinning är det mest energieffektiva sättet att hantera insamlat avfall.
Har inga servicemeddelanden...