INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT

En långsiktigt hållbar miljö är viktig och det är en förutsättning för allas vår fortsatta överlevnad, en bevarad natur och ett fortsatt välstånd. Vi på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ser vår roll i detta och jobbar mot det hållbara samhället.

Vår kärnverksamhet ger per definition en positiv miljöpåverkan. Men vi kan inte slå oss till ro för det. Ett framgångsrikt företag är ett företag som kan påvisa en hållbar utveckling. En hållbar utveckling bygger på avvägningar mellan olika mål. Vägledande för oss i denna avvägning är principen PPP – People Planet and Profit.

Miljöfrågorna är stora och komplexa och kan därför kännas överväldigande. Men även i det lilla kan vi påverka. Därför ska vi i alla situationer eftersträva att använda de resurser vi redan har på ett så effektivt sätt som möjligt.

Ett resurseffektivt synsätt innebär också att eftersträva att se helheten. Något som i förstone ser ut att vara miljöriktigt kan i det större perspektivet även ha negativ påverkan. Vi ska därför så långt det är möjligt analysera de totala effekterna vid varje förändring vi gör.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Vi ska utveckla vårt kunnande och steg för steg genomföra förbättringar och därigenom bidra till ett hållbart samhälle.

Vårt mål är att årligen genomföra minst två miljöförbättrande aktiviteter per anställd, där en är företagsgemensam och har huvudsakligt syfte att ge en mätbar förbättring för miljön.

Kent Carlsson,
Vd, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

FTI Interna MiljöplanPDF