2020-11-19

Avtalsfrågan nu utredd

Det är nu slutligt klargjort att avtalet som gav TMR tillgång till FTI:s återvinningsstationer upphörde den 28 februari 2020.

Från det datumet har således TMR inte haft rätt att erbjuda FTI:s återvinningsstationer till sina kunder och det är endast de producenter som är anslutna till FTI som kan tillgodoräkna sig kapacitet i FTI:s återvinningsstationer.

Bakgrunden till ovan är att FTI år 2012, efter påtryckningar från konkurrensverket, ingick ett avtal med TMR som därmed fick tillgång till FTI:s återvinningsstationer. FTI sade år 2016 upp avtalet av affärsmässiga skäl. Efter att TMR anfört klagomål, beslutade Konkurrensverket att ålägga FTI att vid vite återkalla uppsägningen av avtalet. FTI överklagade Konkurrensverkets beslut. Patent- och marknadsöverdomstolen upphävde den 28 februari 2020 Konkurrensverket beslut, eftersom det vid en rättslig prövning visade sig saknas stöd för Konkurrensverkets åläggande.

Har inga servicemeddelanden...