Frågor och svar om nya avgifter från oktober 2020 och januari 2021

Principen är att avgiftsjusteringar ska ske kalenderårsvis, hur kommer det sig att avgifterna för plastförpackningar höjs redan i oktober?
Principen för förpackningsavgifter är att de ska gälla hela räkenskapsår, att nya avgifter träder i kraft från 1 januari och ligger fast under hela året. I år behöver vi tyvärr frångå den principen då Covid-19-pandemin fått stor påverkan, främst på plaståtervinningsindustrin.

Varför ökar avgifterna med plast så kraftigt och redan i oktober 2020?
Svensk Plaståtervinning har under året haft en försämrad lönsamhet, främst på grund av direkta och indirekta effekter som kan härledas till Covid-19-pandemin vilket tvingar oss till att tidigarelägga avgiftsjusteringen till 1 oktober 2020. Målet är att nästa justering skall ske först januari 2022 enligt ordinarie tidplan. De effekter som pandemin lett till drabbar oss och tvingar oss till en tidigare justering är kopplade till ökade insamlings- och återvinningskostnader samt minskad efterfrågan på de utsorterade plastfraktionerna vilket har minskat försäljningsintäkterna.

Den europeiska plaståtervinningsmarknaden står inför ett paradigmskifte där verklig materialåtervinningsgrad kommer mätas från och med 2020. Målet är att producenterna i medlemsländerna ska nå 50 procents återvinning av plastförpackningar till 2025.

Svensk Plaståtervinning har tagit fram en strategi för att nå 55 procents materialåtervinning till 2025 vilket kommer sänka våra producentkunders klimatavtryck och öka deras konkurrenskraft. Vi kallar satsningen för Plastsprånget 2025. I Plastsprånget ligger nödvändiga investeringar i infrastruktur för såväl insamling som återvinning. För att genomföra Plastspånget och den planerade utbyggnaden av fastighetsnära insamling behöver vi bygga upp en finansiell styrka och uthållighet i Svensk Plaståtervinning som är anpassad för uppgiften. Det innebär en avgiftshöjning på ca 60 procent vilket är en stor höjning procentuellt, men som samtidigt gör att våra förpackningsavgifter hamnar i paritet med andra europeiska länder.

Vårt mål är att senast år 2025 ha Europas lägsta materialåtervinningskostnad.


Varför ökar avgifterna för metallförpackningar så kraftigt?
Den kraftiga avgiftshöjningen handlar om två delar, dels en principiell utjämning mellan aluminium och stål och dels en höjning kopplad till ökade kostnader i insamlingsledet nu och behovet av att bygga en finansiell bas för framtida satsningar.

I den tidigare avgiftsstrukturen ges stål och aluminium lika delar av den gemensamma insamlingen, vilket inte varit ett stort problem då materialintäkten för respektive material finansierat större delar av kostnaderna. Intäkten för aluminium per kilo är högre än för stål. Dock har detta förhållande ändrats de senaste åren och då grundprincipen är att respektive material ska bära sin kostnad behöver avgifterna justeras. Insamlingskostnaderna för en förpackning är densamma oavsett om den består av aluminium eller stål, och då aluminium är tre gånger lättare än stål bör alltså aluminiumförpackningen ha ett kilopris som är tre gånger högre. På så vis speglar avgiften kostnaden avsett om man som producent väljer att sätta en stål- eller aluminiumförpackning på marknaden.

Förpackningsavgifterna för metall har varit stabila under ett flertal år och ligger idag på samma nivåer som år 2016. I takt med ökade insamlingskostnader, tuffare krav på att klara de nya återvinningsmålen samt en kraftig nedgång i efterfrågan på aluminium gör att vi tyvärr behöver höja avgifterna inför kommande år. Med denna höjning står Svenska Metallkretsen bra rustade inför den kommande utbygganden av framtidens insamlingssystem.


Avgifterna för pappersförpackningarna ökar jämförelsevis lite, hur kommer det sig?
För pappersförpackningar ser vi att årets avgifter kommer att täcka de ökade kostnaderna kopplade till Covid-19-pandemin i år. Från januari 2021 kommer avgifterna att höjas ett par procent. Den främsta orsaken till höjningen är för att täcka upp för sjunkande materialpriser på återvunnet material och planera inför utbyggnaden av framtidens insamlingssystem.


Kommer priserna att hålla under hela 2021 eller finns det risk för höjningar även under kommande år?
Vår grundprincip är att avgifter justeras 1 januari och gäller under innevarande räkenskapsår. Målsättningen är därmed att nästa justering kommer först i januari 2022. Det vi ser skulle kunna ha en påverkan är att det sker en fundamental förändring kring lagstiftningens- eller på återvinningsområdet. Vi informerar om förändringar löpande.

Vi vill också poängtera att vi är transparenta när det gäller vårt arbete och förpackningsavgifter. Förpackningsavgifterna speglar de faktiska kostnaderna för insamlings- och återvinningssystemet med avdrag för de intäkter som genereras av återvunnet material. Vi lägger inte högre avgifter än nödvändigt för att systemet ska gå runt, vilket visas av bland annat avgifterna för pappersförpackningar i det här fallet, där täcker årets avgifter den ökning vi sett under våren, och den kommande ökningen förläggs därför till nästa år


Hur räknas avgifterna fram och vad påverkar?

Avgifternas räknas fram utifrån antagande om förpackningsvolymer på den svenska marknaden i FTI:s insamlingssystem, kostnader för insamling baserat på prognos för insamlade volymer, kostnader och intäkter för återvinning baserat på prognos av insamlade volymer och bedömda priser för återvunnet material.

Principen är att varje materialslag ska bära sina egna kostnader och ingen korssubventionering mellan materialslagen ska förekomma. Alla materialslag hanteras konkurrensneutralt.

Har inga servicemeddelanden...