Goda exempel på FNI

Det finns redan många bostadshus med FNI, antingen i bostadshusen eller i anslutning till husen. Allt fler fastighetsägare väljer att satsa på FNI, fastighetsnära insamling, för att öka insamlingsgraden hos invånarna. Här kan du läsa om några som redan tagit steget mot en bättre miljö genom att införa FNI i deras bostadshus och hur de gick tillväga vid införandet.

Ett tydligt miljötänk fick Posedion att införa FNI

Omtanken om miljön och en strävan efter hållbarhet är närvarande i allt Poseidon gör. Det löper en grön tråd genom hela verksamheten.

Ett av de områden som Poseidon fokuserar på för minskad miljöpåverkan är fastighetsnära insamling. Beslutet om att införa FNI togs år 2010 och idag har Poseidon 16 000 FNI-hushåll.

Återvinningsrum i bostadsbolaget Poseidon

- Därför utformar vi våra miljöhus och miljörum så att källsorteringen blir en trevlig upplevelse och våra boenden inser att det mesta går att återvinna, säger Terese Svensson, Kretsloppscontroller.

Poseidon tycker att det ska vara enkelt och trevligt för deras boenden att återvinna. Därför är det viktigt i deras arbete med FNI att deras miljöhus och miljörum ska vara trygga, tillgängliga, effektiva, snygga och rena.

I utformningen av återvinningsrummen/husen har Poseidon eftersträvat stora fönsterpartier och god belysning för att göra det lätt att se in och ut. Huset/rummet har placeras längs naturliga gångstråk i områdena. Målet är att allt avfall ska kunna lämnas på samma ställe, samt att utrymmena ska vara flexibla för att kunna möta framtida krav på avfallshanteringen.

Interiörbild från återvinningsrum i Poseidons fastigheter

Gavlegårdarna bidrog till beteendeföränding genom lokalt samarbete för ökad återvinning

En vision om att boenden ska känna sig hemma och en stark vilja till förändring gjorde att Gavlegårdarna ingick i projektet ”Hållbart Nordost”, ett samarbete mellan Gavlegårdarna, Gästrike Återvinnare och RAPATAC, med målet att åstadkomma en beteendeförändring hos återvinnare i Nordost.

Genom ett framgångsrikt samarbete med boenden, barn som vuxna, fick Gavlegårdarna insikter om vad som verkligen behövde ske för att få till rätt möjligheter till en beteendeförändring hos boenden.

Exempel på återvinningshus i projektet Hållbar Nordost

- Nyckeln till framgång är att vi har arbetat metodiskt och utifrån beteende-insikter, med både de mjuka faktorerna såsom kommunikation och relationer, samt med den fysiska miljön i de nya fina återvinningsrummen, säger Mats Åström, Gavlegårdarna.

Några av de insikter som kom fram genom projektet Hållbar Nordost är att det är viktigt att ha en röd tråd och god återkoppling. Dekaler i återvinningsrummet, möjlighet till bra sortering i köket, utformning av återkoppling, till att hyresgästerna får bra svar om sortering, påverkar viljan att sortera.

Samarbetet mellan Gavlegårdarna, Gästrike Återvinnare och RAPATAC har varit en stor del av framgången med Hållbart Nordost. Dialog och workshops med hyresgäster har även det bidragit till att projektet mottagits väl av hyresgästerna i området. Ytterligare är ett väl utfört förarbete viktigt och att faktiskt ta reda på vad det är som inte fungerar i källsorteringen är viktigt för att förändringsarbetet ska kunna fungera.

Efter ett år hade nöjdheten med återvinningsmöjligheterna ökat med 20 procent. Men det det handlar om så mycket mer än att bara sortera. Tryggheten och gemenskapen växte även genom projektet Hållbart Nordost.

Exempel på återvinningsrum från Fastighetsbolaget Gavlegårdarna
Har inga servicemeddelanden...