FTI:s tidigare förslag till lösning

Den lösning vi föreslår utgår ifrån de nya förordningarna och de krav som ställs på bland annat en ökad tillgänglighet för konsumenter. Men vi väger också in de erfarenheter vi har, och säkerställer att vår framtida lösning blir flexibel, konkurrenskraftig och kan hålla över tid.

Att gå alltför långt i betoningen av tillgänglighet, som vi ser är tongivande i förordningarna och vägledningen kring dem, anser vi inte vara rimligt eftersom det
inte leder till maximal miljönytta. Vår formel för maximal miljönytta handlar i stället om att hitta en bättre balans: om att utöka den kvarters- och fastighetsnära insamlingen, om att stärka producenternas arbete för att andelen återvinningsbara förpackningar ska öka samt om att bistå konsumenterna med mer och bättre .

Vår lösning bygger på tre centrala analytiska slutsatser

1. Alla material har olika förutsättningar och bör hanteras i det ljuset. Det som skapar mest miljönytta för ett specifikt material kan leda till negativa konsekvenser och oönskade effekter för andra material. Lösningen är därför differentierad mellan tidningar och glasförpackningar, å ena sidan, och övriga materialslag å den andra.

2. Insamlingssystemet bör ha en inneboende flexibilitet som gör det möjligt att hantera långsiktiga förändringar i konsumtionsmönster och efterfrågan. Vår lösning tar höjd för
både de trender som vi ser idag gällande minskat tidningsläsande och sjunkande tidningsvolymer, och de förändringar som kan komma i framtiden.

3. Konkurrenskraften för det återvunna materialet måste bibehållas och ökas. För tidningar och glasförpackningar som har höga återvinningsgrader redan idag skulle marginalkostnaden för 100% fastighetsnära insamling riskera att innebära både signifikant minskad konkurrenskraft och lägre återvinningsgrad.

Det här vill vi göra:

  • Öka mängden insamlat och återvunnet material
  • Utveckla den fastighetsnära insamlingen för metall-, plast- och pappersförpackningar
  • Utveckla insamling av glasförpackningar och tidningar via 2 200 nya kvartersnära singelstationer.
  • Fortsätta erbjuda insamling genom dagens rikstäckande system med 5 000 återvinningsstationer
  • Öka kunskapen om insamling och återvinning till konsumenter genom informationsspridning, bland annat genom breda kampanjer och utbildningsmaterial till förskolor och skolor
  • Fortsätta och stärka samarbetet med producenter för att öka mängden återvinningsbara förpackningar
  • Arbeta för att fler producenter ska ansluta sig till insamlingssystem
    för att ta sin del av producentansvaret

I vår rapport Cirkulära Materialflöden kan du läsa mer om hur vi resonerat


Har inga servicemeddelanden...