2019-11-07

Samråd pågår

Vi är mitt uppe i en intensiv samrådsperiod. Under hösten genomför vi fysiska eller digitala samråd med Sveriges kommuner. I nuläget har vi genomfört fysiska samråd med mer än 150 kommuner, och kommit igång med de digitala.

Fysiska samråd sker i två omgångar, där vi i de flesta fall har förberedande samråd i form av klustermöten där flera kommuner deltar. Där informerar vi på en övergripande nivå om vår framtida lösning och hur processen kring TIS-ansökan ser ut. - Gällande de förberedande samråden ser vi att vår stora satsning löper på väl, och att vi får med oss värdefulla synpunkter i arbetet framåt mot de formella samråden, säger Henrik Nilsson som leder TIS-projektet på FTI.

Utmaningar kopplat till tid
Förberedande samråd följs upp av formella, kommunspecifika, samråd där fokus ligger på att mer ingående diskutera systemlösningar, och där kommunerna ges möjlighet att lämna synpunkter i enlighet med förordningen och samverkansplattformen.

- Vi ser en utmaning med att kunna vara så konkreta som vi hoppats kunna vara på de formella samråden. Vi ser också att kommunerna i många fall får dubbla roller, både som samrådspart och som potentiell utförare av insamling från hushållen, vilket också innebär en utmaning. Att inom den korta tidsram som vi har både kunna samråda med kommunen kring lämpligheten i utformningen av utförandet samt sluta avtal med kommunen som utförare är inte lätt, säger Henrik.

Digitala samråd - samma agenda och samma påverkansmöjligheter
Ansökan om att få driva ett tillståndspliktigt insamlingssystem behöver lämnas in till Naturvårdsverket senast den 31 mars 2020. Med den tidsplanen finns ingen möjlighet att hinna ha fysiska samråd med alla Sveriges kommuner innan ansökan lämnas in, och vissa samråd hålls därför digitalt. Innehållsmässigt följer de digitala samråden samma agenda som de fysiska, och möjligheterna att lämna synpunkter är densamma.

FTI:s lösning
Vid samtliga möten presenterar FTI sin lösning som bygger på att de tre materialslag, plast-, pappers- och metallförpackningar, som ger störst miljönytta, hämtas vid bostaden. För glasförpackningar och tidningar visar våra beräkningar att kostnader inte motiveras i relation till ökad utsortering och miljönytta, och vår lösning innefattar därför 2 200 nya singelstationer där dessa materialslag hämtas kvartersnära.

Intensivt, roligt, utvecklande och utmanande
Jenny Randborg, gruppchef regioner på FTI, är själv ute och samråder mycket. Hon sammanfattar erfarenheterna hittills så här:

- Det är otroligt intensivt med mängder av möten, och överlag upplever vi mötena som bra. Det är alltid roligt att träffa kommunerna och vi tycker att diskussionerna i de allra flesta fall går framåt.

Nyanserade diskussioner vid formella samråd
Hon fortsätter:
- I flera fall uppfattade vi vid förberedande samråd att kommuner drev frågan kring bostadsnära insamling av fem materialslag hårt. Utgångspunkten för dem var att det är den enda lösningen som ger högre utsortering av förpackningar och tidningar från restavfallet.

-Vår lösning bygger på bostadsnära insamling av tre materialslag och insamling av glas och tidningar via kvartersnära singelstationer. När vi diskuterar priset för bekvämlighet kontra den faktiska miljönyttan och hur konsumenter ser på återvinning idag, märker vi nu att många kommuner diskuterar frågan mer nyanserat på de formella samråden. De ser nu att bostadsnära insamling är en del, men inte hela lösningen. Den utvecklingen tycker vi är positiv, eftersom vi ser det precis så. Vi välkomnar också de tydliggörande som kommit på senare tid kring att förordningarna i sig faktiskt innehåller tolkningsutrymme och skälighetsresonemang som öppnar upp för vår typ av lösning. Att ansvarig minister, Isabella Lövin, vid upprepade tillfällen betonat att förordningarna ”inte är detaljstyrande” och att det ”finns alla förutsättningar för de som ska tillhandahålla insamlingssystemen att utforma dem kostnadseffektivt” underlättar såklart i diskussionerna framöver.

Utmaningar kopplat till affären
- En stor utmaning som vi möter just nu är att kommuner i vissa fall tvekar när det gäller att ta rollen som utförare av bostadsnära insamling. De ser en affärsrisk i att det inte finns garantier för att hushållens sortering ska nå förväntade nivåer. Samtidigt så ligger en stor del av ansvaret för att informera och motivera kommunmedborgare att sortera ut material på kommunerna, så där har ju kommunen själv möjlighet att påverka genom sin insats och där vill och kan vi på FTI stötta, avslutar Jenny.

Har inga servicemeddelanden...