Frågor och svar för FNI-entreprenörer - insamlingssystem

Här hittar du svar på en del av de frågor som vi fått in som rör förordningarna. Klicka på frågan för att se svaret. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Kommer det att finnas fler än ett insamlingssystem framöver?

Enligt de nya förordningarna finns förutsättning för att flera aktörer kan söka tillstånd förutsatt att de uppfyller kraven. För att få tillstånd att driva ett insamlingssystem måste samråd ske med övriga tillståndspliktiga insamlingssystem eller de som har för avsikt att ansöka om tillstånd. Insamlingssystemen behöver samverka sinsemellan om hur kostnader för hanteringen av det förpackningsavfall som har samlats in ska fördelas. FTI menar att Naturvårdsverket ansvarar för att konkretisera vilka krav som kommer att ställas vad gäller grad av samverkan avseende kostnadsfördelning.

Varifrån kommer insamling att ske?

Enligt FTI:s bedömning kommer ett tillståndspliktigt insamlingssystem att avkrävas följande lösningar: Insamling från bostadsfastigheter, bostadsnära. Förpackningsavfallet och returpappret hämtas vid fastighetsgränsen, eller från insamlingsplatser i nära anslutning till fastigheten, så kallad kvartersnära insamling. Det är insamlingssystemet, inte fastighetsägare som avgör lämpligheten av kvartersnära insamling och det finns ingen skyldighet att tillhandahålla en sådan. Insamlingsplatser för sådant avfall som inte samlas in bostadsnära. Följande avfall från hushåll omfattas: förpackningsavfall av andra materialslag än de vanligast förekommande. skrymmande sällanköpsförpackningar förpackningsavfall från fastigheter som avböjt borttransport förpackningsavfall som överskrider systemets kapacitet förpackningsavfall från fastigheter där borttransport bedöms som olämplig. Förpackningsavfall från bostadsfastigheter som ännu inte erbjudits borttransport (gäller fram till 2025) En fastighetsägare kan inte tvinga fram en lättillgänglig insamlingsplats genom att avböja bostadsnära- och kvartersnära insamling utan giltiga skäl. Insamlingssystemen kan i sådana fall hänvisa till en befintlig insamlingsplats. Insamling i så nära anslutning till bostadsfastigheten som möjligt. Kravet på borttransport från alla bostadsfastigheter från den 1 april 2025, gäller inte om borttransporten är olämplig och avfallet samlas i stället in i så nära anslutning till bostadsfastigheten som möjligt. Insamlingsplatser för förpackningsavfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet. Kravet på att det ska finnas insamling av avfall i alla svenska kommuner avser inte verksamheters förpackningsavfall. Enligt promemorian var det inte regeringens avsikt med förordningsförändringen att skärpa insamlingen av verksamheters förpackningsavfall.

Hur kommer insamlingen att se ut för flerfamiljshus?

FTI anser att befintlig modell för FNI för FFH är väl fungerande och bör utgöra grund för kommande lösningar. FTI är här teknikneutrala och det blir entreprenören som väljer systemtyp. FTI betalar en marknadsmässig kostnad för borttransport.

Hur ska förpackningsavfall och returpapper från verksamheter samlas in?

Regeringens syfte med de nya förordningarna är att öka tillgängligheten för insamling från hushållen. Regeringen har inte uttryckt någon avsikt att öka tillgängligheten för insamlingen av förpackningsavfall från verksamheter. FTI:s bedömning är alltså att dagens tillgänglighetsnivå är förenlig med förordningen. Insamlingssystemet är däremot skyldigt att ta emot förpackningsavfall från verksamheter och måste göra så utan att ta betalt för det.

Enligt de nya förordningarna är det bara insamlingssystem med tillstånd från Naturvårdsverket som får samla in utsorterat förpackningsavfall och returpapper från hushåll. Tillståndsplikten börjar gälla den 1 januari 2021

Vad kommer att hända med FTI:s återvinningsstationer?

FTI bedömer att återvinningsstationerna kommer att behövas för det förpackningsavfall och returpapper som inte samlas in genom borttransport från bostadsfastigheten eller kvartersnära insamling. De kommer därför att, i viss omfattning att finnas kvar inom överskådlig framtid och tömningsfrekvens med mera anpassas efter hur användningen påverkas av utbyggnaden av fastighets- och kvartersnära insamling. Däremot bedömer FTI att det inte ställs lika hårda krav på lättillgänglighet för de mer sällan förekommande materialslagen. Det finns alltså inget uttryckligt krav att de mindre vanliga materialslagen ska ha lika lättillgängliga insamlingsplatser som dagens återvinningsstationer erbjuder.

Vem ansvarar för snöröjning, städning, dumpning på en kvartersnära insamlingsplats?

Om en KNI etableras på initiativ av TIS så står TIS för alla kostnader på samma sätt som på en ÅVS.

Får fastighetsägaren tacka nej till borttransport?

Detta är något som vi arbetar på men som ännu inte är helt utrett.

Kommer det nya FNI-avtalet att ställa krav på att entreprenören tecknar avtal för alla materialslag eller kan man, som idag välja att teckna för vissa av materialen?

Detta är något som vi arbetar på men som ännu inte är helt utrett.

Om inköp behöver göras för att hantera materialet på omlastningsplatsen, vem står för den kostnaden?

TIS ersätter logistiken från fastighetsgränsen, eventuella transporter inom fastigheten bekostas av/hanteras av fastighetsägaren.

Från villan körs det till en omlastningsplats. Ingår körtiden från villa till omlastningsplats i den kostnadsfria borttransporten?

TIS ersätter logistiken från fastighetsgränsen, eventuella transporter inom fastigheten bekostas av/hanteras av fastighetsägaren.

Arbetskostnaden på omlastningsplatsen, för personal, fordon, utrymme, för att hantera materialet, ingår det i den kostnadsfria borttransporten?

TIS ersätter logistiken från fastighetsgränsen, eventuella transporter inom fastigheten bekostas av/hanteras av fastighetsägaren.

Har inga servicemeddelanden...