Frågor och svar för kommuner - insamlingssystem

Här hittar du svar på en del av de frågor som vi fått in kring insamlingssystem. Klicka på frågan för att se svaret. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Kommer det att finnas fler än ett insamlingssystem framöver?

Enligt de nya förordningarna finns förutsättning för att flera aktörer kan söka tillstånd förutsatt att de uppfyller kraven. Frågan om flera TIS kommer att hanteras av miljödepartementet.

Varifrån kommer insamling att ske?

Enligt FTI:s bedömning kommer ett tillståndspliktigt insamlingssystem att avkrävas följande lösningar:

Insamling från bostadsfastigheter, bostadsnära.
Förpackningsavfallet och returpappret hämtas vid fastighetsgränsen, eller från insamlingsplatser i nära anslutning till fastigheten, så kallad kvartersnära insamling. Det är insamlingssystemet, inte fastighetsägare som avgör lämpligheten av kvartersnära insamling och det finns ingen skyldighet att tillhandahålla en sådan.

Insamlingsplatser för sådant avfall som inte samlas in bostadsnära.
Följande avfall från hushåll omfattas:
- förpackningsavfall av andra materialslag än de vanligast förekommande.
- skrymmande sällanköpsförpackningar
- förpackningsavfall från fastigheter som avböjt borttransport
- förpackningsavfall som överskrider systemets kapacitet
- förpackningsavfall från fastigheter där borttransport bedöms som olämplig.
- Förpackningsavfall från bostadsfastigheter som ännu inte erbjudits borttransport (gäller fram till 2025)

En fastighetsägare kan inte tvinga fram en lättillgänglig insamlingsplats genom att avböja bostadsnära- och kvartersnära insamling utan giltiga skäl. Insamlingssystemen kan i sådana fall hänvisa till en befintlig insamlingsplats.

Insamling i så nära anslutning till bostadsfastigheten som möjligt.
Kravet på borttransport från alla bostadsfastigheter från den 1 april 2025, gäller inte om borttransporten är olämplig och avfallet samlas i stället in i så nära anslutning till bostadsfastigheten som möjligt.


Insamlingsplatser för förpackningsavfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet.
Kravet på att det ska finnas insamling av avfall i alla svenska kommuner avser inte verksamheters förpackningsavfall. Enligt promemorian var det inte regeringens avsikt med förordningsförändringen att skärpa insamlingen av verksamheters förpackningsavfall.

Hur kommer insamlingen att se ut för småhus?

FNI-insamlingen från småhus kommer att variera över landet. För småhus anpassas insamlingen baserat på bland annat befintlig FNI. TIS kommer ersätta en marknadsmässig kostnad för borttransport.

Hur kommer insamlingen att se ut för flerfamiljshus?

FTI anser att befintlig modell för FNI för flerfamiljshus är väl fungerande och bör utgöra grund för kommande lösningar, dvs att fastighetsägaren tecknar avtal med en entreprenör som har avtal med FTI. FTI är här teknikneutrala och det blir entreprenören som väljer systemtyp. TIS kommer ersätta en marknadsmässig kostnad för borttransport.

Hur ska förpackningsavfall och returpapper från verksamheter samlas in?

Från och med den 1 januari 2021 ska förpackningsavfall och returpapper som uppkommit i yrkesmässig verksamhet kunna lämnas till

  • Ett insamlingssystem kostnadsfritt, eller
  • En insamlare av förpackningsavfall och/eller returpapper mot en eventuell avgift

Insamlingssystem med tillstånd ska vara rikstäckande, vilket innebär att även förpackningsavfall och returpapper som uppkommer i yrkesmässiga verksamheter ska samlas in i alla kommuner

Vad kommer att hända med FTI:s återvinningsstationer?

FTI bedömer att återvinningsstationerna kommer att behövas för det förpackningsavfall och returpapper som inte samlas in genom borttransport från bostadsfastigheten eller kvartersnära insamling. De kommer därför att, i viss omfattning att finnas kvar inom överskådlig framtid och tömningsfrekvens med mera anpassas efter hur användningen påverkas av utbyggnaden av fastighets- och kvartersnära insamling.

Däremot bedömer FTI att det inte ställs lika hårda krav på lättillgänglighet för de mer sällan förekommande materialslagen. Det finns  alltså inget uttryckligt krav att de mindre vanliga materialslagen ska ha lika lättillgängliga insamlingsplatser som dagens återvinningsstationer erbjuder.

Ska skrymmande sällanförpackningar tas emot på ÅVS?

Ja, i de fall den skrymmande förpackningen går att få in i inkasthålen.

Ska icke-vanliga materialslag tas emot på ÅVS?

Det finns inget uttryckligt krav att de mindre vanliga materialslagen ska ha lika lättillgängliga insamlingsplatser som dagens återvinningsstationer erbjuder

Skulle en kvartersnära insamling vara att betrakta som en ÅVS?

Ja, som ÅVS eller singelstation om den är etablerad på initiativ av TIS.

Vem ansvarar för snöröjning, städning, dumpning på en kvartersnära insamlingsplats?

Om en kvartersnära insamlingsplats etableras på initiativ av TIS så står TIS för alla kostnader på samma sätt som på en ÅVS.

Ska det på en kvartersnära insamlingsplats finnas möjlighet att lämna även mat och restavfall?

Samordning med kommunens insamling är en fråga för lokala samråd.

Kommer det nya FNI-avtalet att ställa krav på att entreprenören tecknar avtal för alla materialslag eller kan man, som idag välja att teckna för vissa av materialen?

Detta är något som vi arbetar på men som ännu inte är helt utrett.

Om inköp behöver göras för att hantera materialet på omlastningsplatsen, vem står för den kostnaden?

I de fall TIS beslutar om en omlastningsplats kommer ersättning för hantering av material att ingå.

Från småhus körs det till en omlastningsplats. Ingår körtiden från småhus till omlastningsplats i den kostnadsfria borttransporten?

I de fall TIS beslutar om en omlastningsplats kommer ersättning för hantering av material att ingå.

Arbetskostnaden på omlastningsplatsen, för personal, fordon, utrymme för att hantera materialet, ingår det i den kostnadsfria borttransporten?

I de fall TIS beslutar om en omlastningsplats kommer ersättning för hantering av material att ingå.

Har inga servicemeddelanden...