Frågor och svar för FNI-entreprenörer

Här hittar du svar på en del av de frågor som vi fått in som rör förordningarna. Klicka på frågan för att se svaret. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt. På underliggande sidor hittar du frågor och svar grupperade kring andra ämnen/områden.

Vad krävs för att ett insamlingssystem ska erhålla Naturvårdsverkets tillstånd?

Det är i dagsläget oklart. Naturvårdsverket har i en skrivelse återkommit till regeringen och pekat på ett antal punkter som behöver förändras för att förordningen i sin helhet ska kunna implementeras. Frågan ligger nu hos Miljödepartementet.

Vem får hantera producentansvarsmaterial, det vill säga förpackningsavfall från hushåll?

Enligt de nya förordningarna är det bara insamlingssystem med tillstånd från Naturvårdsverket som får samla in utsorterat förpackningsavfall från hushåll. Tillståndsplikten börjar gälla den 1 januari 2021.

Vad menas med bostadsfastighet?

Det finns ingen vedertagen definition av ”bostadsfastighet”, men vi gör bedömningen att det som avses är en- och tvåfamiljshus samt övriga hus som till övervägande del av året används som bostad, samt att fritidshus i de flesta fall, ska inkluderas.

Vad menas med flerbostadshus?

Det är en bostadsfastighet med 3 hushåll eller fler.

Vem har informationsansvar gentemot hushållen?

Informationsansvaret är delat mellan kommunerna och insamlingssystemet. Båda ansvarar för att informera hushållen om skyldigheten att sortera. Kommunerna ska sedan informera om hur de ska gå tillväga, om vilka insamlingssystem som är tillgängliga medan systemet ska informera om syftet med materialutnyttjande samt vilka möjligheter det medför för olika förpackningsmaterial.

Vad menas med de vanligast förekommande alternativt vanligaste materialslagen?

Med de ”vanligast förekommande” materialslagen alternativt ”vanligaste” menas här förpackningar av papper, plast, metall och glas.

Har FTI, om ni blir ett tilltståndspliktigt insamlingssystem, planerat för hur utbyggnaden av FNI kommer att ske?

Ja, FTI har en övergripande bild av hur en utbyggnad skulle kunna ske. Denna är flexibel och kan justeras utifrån eventuella nya krav.

Vad händer med befintliga fni-avtal med privata entreprenörer?

Avtalen idag löper på och at vi har informerat våra avtalsparter om detta. När en ny förordning är på plast så kommer nya avtal att tecknas

Hur gör jag som entreprenör om jag vill köra FNI?

För att kunna köra FNI behöver du ha ett avtal med oss.

Har inga servicemeddelanden...