Frågor och svar för FNI-entreprenörer

Här hittar du svar på en del av de frågor som vi fått in som rör förordningarna. Klicka på frågan för att se svaret. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt. På underliggande sidor hittar du frågor och svar grupperade kring andra ämnen/områden.

Vad krävs för att ett insamlingssystem ska erhålla Naturvårdsverkets tillstånd?

För att få tillstånd måste insamlingssystemet:

  • Omfatta förpackningsavfall från de vanligaste materialslagen samt vara lämpligt och rikstäckande.
  • Erbjuda kostnadsfri borttransport från minst sextio procent av alla bostadsfastigheter i Sverige genom att hämta från fastigheten alternativt bedriva insamling från en plats i nära anslutning till fastigheten.

Vem får hantera producentansvarsmaterial, det vill säga förpackningsavfall och returpapper från hushåll?

Enligt de nya förordningarna är det bara insamlingssystem med tillstånd från Naturvårdsverket som får samla in utsorterat förpackningsavfall och returpapper från hushåll. Tillståndsplikten börjar gälla den 1 januari 2021.

Vad menas med bostadsfastighet, inkluderas till exempel fritidshus i definitionen?

Det finns ingen vedertagen definition av ”bostadsfastighet”, men mot bakgrund av regeringens promemoria så gör FTI bedömningen att det som avses är en- och tvåfamiljshus samt övriga hus som till övervägande del av året används som bostad, samt att fritidshus i de flesta fall, ska inkluderas. För fritidshus är tillgänglighetskraven lägre ställda.

FTI gör också bedömningen att det är regeringens avsikt att det är antal bostadsfastigheter som ska räknas och inte antal hushåll.

Vem har informationsansvar gentemot hushållen?

Informationsansvaret är delat mellan kommunerna och insamlingssystemet. Båda ansvarar för att informera hushållen om skyldigheten att sortera. Kommunerna ska sedan informera om hur de ska gå tillväga, om vilka insamlingssystem som är tillgängliga medan systemet ska informera om syftet med materialutnyttjande samt vilka möjligheter det medför för olika förpackningsmaterial.

Vad menas med de vanligast förekommande alternativt vanligaste materialslagen?

Med de ”vanligast förekommande” materialslagen alternativt ”vanligaste” menas här förpackningar av papper, plast, metall och glas.

Vilka är de ickevanliga materialen?

Detta måste klargöras av Naturvårdsverket. FTI uppfattar att träförpackningar ska ingå eftersom de nämns i förordningarna.

Ser FTI någon skillnad i hur kraven i förordningen ska uppfyllas för de olika materialslagen?

Vi måste utgå från att förordningen gäller på samma sätt för alla materialen.

Har FTI, om ni blir ett TIS-godkänt system, planerat för hur utbyggnaden av FNI kommer att ske?

FTI har en övergripande bild av hur en utbyggnad skulle kunna ske. Någon detaljerad plan kan inte göras förrän samråd har hållits med kommunerna.

Kommer kravet om borttransport från fastigheter att skärpas framöver för att ett insamlingssystem ska bedömas som lämpligt?

Ja, regeringen har beslutat att från och med den 1 april 2025 ska ett insamlingssystem erbjuda borttransport av hushållens förpackningsavfall av de vanligaste materialslagen och returpapper, från alla bostadsfastigheter i Sverige för att bedömas som lämpligt att erhålla tillstånd från Naturvårdsverket.

Vad menar FTI med att 60% av landets bostadsfastigheter ska erbjudas kostnadsfri borttransport?

Att från januari 2021 ska det TIS-godkända systemet erbjuda 60% av landets bostadsfastigheter kostnadsfri borttransport av förpackningar och tidningar.

Vad händer med befintliga fni-avtal med privata entreprenörer?

Befintliga FNI-avtal kommer att skrivas om för att anpassas efter de nya förordningarna.

Har inga servicemeddelanden...