Frågor och svar för fastighetsägare - insamlingssystem

Här hittar du svar på en del av de frågor som vi fått in som rör förordningarna. Klicka på frågan för att se svaret. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Kommer det att finnas fler än ett insamlingssystem framöver?

Enligt de nya förordningarna finns förutsättning för att flera aktörer kan söka och få tillstånd förutsatt att de uppfyller kraven.

Varifrån kommer insamling att ske?

Insamling ska ske i så nära anslutning till bostadsfastigheten som möjligt. Förpackningsavfallet hämtas vid fastighetsgränsen, eller från insamlingsplatser i nära anslutning till fastigheten, så kallad kvartersnära insamling.

Hur kommer insamlingen att se ut för småhus?

FNI-insamlingen från småhus kommer att variera över landet. För småhus anpassas insamlingen baserat på bland annat befintlig FNI. TIS kommer ersätta en marknadsmässig kostnad för borttransport.För ytterligare frågor gällande småhus, se frågor och svar för kommuner.

Hur kommer insamlingen att se ut för flerbostadshus?

FTI anser att befintlig modell för FNI för flerbostadshus är väl fungerande och bör utgöra grund för kommande lösningar. Den innebär att fastighetsägaren tecknar avtal med en avfallsentreprenör som har avtal med FTI.

Vad kommer att hända med FTI:s återvinningsstationer?

Vi bedömer att behovet av återvinningsstationer kommer att finnas även framöver. De kommer därför att finnas kvar i viss omfattning, men anpassas efter hur användningen påverkas av utbyggnaden av fastighets- och kvartersnära insamling.

Skulle en kvartersnära insamling vara att betrakta som en ÅVS?

Ja, som ÅVS eller singelstation om den är etablerad på initiativ av TIS.

Vem ansvarar för snöröjning, städning, dumpning på en kvartersnära insamlingsplats?

Om en KNI etableras på initiativ av TIS så står TIS för alla kostnader på samma sätt som på en ÅVS.

Ska det på en kvartersnära insamlingsplats finnas möjlighet att lämna även mat och restavfall?

Samordning med kommunens insamling är en fråga för lokala samråd.

Ser vi en möjlighet att hantera containerutbyten, dvs att entreprenör lastar material i en container och att vi vid hämtning lämnar en ny att lasta nytt material i?

FTI avser att i varje kommun (om så behövs) etablera platser för omlastning. Vid dessa platser tar FTI emot det material som samlats in från bostadsfastigheter i kommunen. Grundersättning betalas för det material som samlats in från flerfamiljshus med mera. För insamlingen från småhus avtalar FTI om denna med en specifik entreprenör.

Får fastighetsägaren tacka nej till borttransport?

Som förodningen är skriven ska det till synnerliga skäl för att tacka nej till kostnadsfri borttransport.

Kan man som fastighetsägare välja att införa FNI endast på vissa materialslag?

Detta är något som vi arbetar på men som ännu inte är helt utrett.

Om man blivit erbjuden alla material men inte har praktiska möjligheter enligt de tekniska kriterier, som vi väntar på NVV ska fastställa, så kan man tacka nej/avböja delar av erbjudandet. Men om man inte uppfyller dessa kriterier så vet vi ännu inte vad som gäller.

Från var i förhållande till fastigheten täcker TIS kostnaden för borttransport av material?

Det är från fastighetsgränsen, eventuella transporter inom fastigheten bekostas av/hanteras av fastighetsägaren.

Om en kommun eller entreprenör kan påvisa att de har en högre kostnad för att hantera förpackningar, kommer vi att betala dem den ersättningen?

TIS ska ersätta en marknadsmässig kostnad för borttransport,

Hur ska fastighetsägaren tänka när det gäller utrymme av soprum/miljörum, vilka fraktioner ska finnas och hur ofta kommer hämtning att ske?

FTI avser att erbjuda flerfamiljsfastigheter kostnadsfri borttransport från fastigheten av pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar. FTI bedömer att det blir en fråga för kommunens tillsyn att avgöra huruvida en fastighetsägare har rätt att avböja FTI:s erbjudande.

Antalet hushåll i bostadsfastigheten styr hur många kärl som behövs och därmed hur stort avfallsutrymmet behöver vara. Det finns en Handbok för Avfallsutrymmen som vi använder som referens på fastigheter med 50 hushåll, där man redovisar ett genomsnitt på en lägenhets avfallsmängder. Vi har också tagit fram egna exempel på fastigheter med 10, 20 respektive 100 hushåll. Exemplen utgår ifrån de förpackningsslag vi samlar in.

Handboken hittar du här.

Har inga servicemeddelanden...