Frågor och svar för producenter

Här hittar du svar på en del av de frågor som vi fått in. Klicka på frågan för att se svaret. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Vad krävs för att ett insamlingssystem ska erhålla Naturvårdsverkets tillstånd?

För att få tillstånd måste insamlingssystemet:

  • Omfatta förpackningsavfall från de vanligaste materialslagen samt vara lämpligt och rikstäckande.
  • Erbjuda kostnadsfri borttransport från minst sextio procent av alla bostadsfastigheter i Sverige genom att hämta från fastigheten alternativt bedriva insamling från en plats i nära anslutning till fastigheten.

Vem får hantera producentansvarsmaterial, det vill säga förpackningsavfall och returpapper från hushåll?

Enligt de nya förordningarna är det bara insamlingssystem med tillstånd från Naturvårdsverket som får samla in utsorterat förpackningsavfall och returpapper från hushåll. Tillståndsplikten börjar gälla den 1 januari 2021.

Vad menas med de vanligast förekommande alternativt vanligaste materialslagen?

Med de ”vanligast förekommande” materialslagen alternativt ”vanligaste” menas här förpackningar av papper, plast, metall och glas. Dock ställer förordningen krav på att ”alla” förpackningsmaterial ska omfattas. Vilka dessa är behöver klargöras av Naturvårdsverket. FTI uppfattar att träförpackningar ska ingå eftersom de nämns i förordningarna.

Vilka är de ickevanliga materialen?

Med de vanligaste materialslagen menas här förpackningar av papper, plast, metall och glas. Dock ställer förordningen krav på att ”alla” förpackningsmaterial ska omfattas Vilka dessa är behöver klargöras av Naturvårdsverket. FTI uppfattar att träförpackningar ska ingå eftersom de nämns i förordningarna.

Ser FTI någon skillnad i hur kraven i förordningen ska uppfyllas för de olika materialslagen?

Vi måste utgå från att förordningen gäller på samma sätt för alla materialen.

Kommer kravet om borttransport från fastigheter att skärpas framöver för att ett insamlingssystem ska bedömas som lämpligt?

Ja, regeringen har beslutat att från och med den 1 april 2025 ska ett insamlingssystem erbjuda borttransport av hushållens förpackningsavfall av de vanligaste materialslagen och returpapper, från alla bostadsfastigheter i Sverige för att bedömas som lämpligt att erhålla tillstånd från Naturvårdsverket.

Vem får hantera producentansvarsmaterial det vill säga förpackningsavfall och returpapper från verksamheter?

Det krävs inget tillstånd för att samla in utsorterat förpackningsavfall och returpapper från verksamheter. Detta avfall får alltså samlas in av vem som helst som i övrigt uppfyller förordningens krav och det tillståndspliktiga insamlingssystemet är skyldigt att ta emot förpackningsavfallet. Insamlingssystemet kan inte ställa krav på ersättning från den som lämnar.

Är producentdefinitionen för förpackningar densamma som tidigare?

Nej, producentdefinitionen har förändrats.

Enligt de nya förordningarna är en producent den som yrkesmässigt fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta hanteringen av en vara, för in en förpackad vara till Sverige, tillverkar en förpackning i Sverige, eller för in en förpackning till Sverige. Insamlingsansvaret omfattar de producenter som släpper ut eller tillhandahåller en förpackad vara i Sverige. För serviceförpackningar gäller att de redovisas av förpackningstillverkaren/-importören. Samtliga dessa producenter måste organisera eller vara anslutna till ett insamlingssystem

Innebär de nya förordningarna att det ställs högre krav på producenterna och i så fall hur?

Ja, i de nya förordningarna skärps kraven på producenterna, bland annat vad gäller förpackningarnas utformning. Dessutom är det den enskilde producentens ansvar att ansluta sig till ett insamlingssystem som uppfyller förordningarnas krav. Producenten åläggs också ansvar att årligen, och med start den 31 mars 2022, rapportera med avseende volymer som vederbörande sätter på marknaden. I de fall förpackningar förses med märkning om material, är ansvarig producent skyldig att följa en angiven standard.

Gäller förändringen även producentdefinitionen för returpapper?

Ja, här har producentdefinitionen också ändrats och begränsas till tillverkare av tidningspapper och de som för in tidningspapper eller tidningar i Sverige. Tryckerier och förlag definieras inte längre som producenter.

Enligt de nya förordningarna är en producent den som yrkesmässigt för in tidningspapper eller tidningar för att sätta det på den svenska marknaden i Sverige tillverkar eller till Sverige för in tidningspapper, eller för in tidningar till Sverige.

Vem utövar tillsyn över producenterna?

Naturvårdsverket är tillsynsmyndighet.

Har inga servicemeddelanden...