Frågor och svar för producenter

FTI:s ambition är att bygga ett gediget och långsiktigt hållbart återvinningssystem med miljönyttan i fokus. Vi har under en lång tid jobbat intensivt med vår ansökan om att bli tillståndspliktigt insamlingssystem, vilket enligt förordningen för förpackningar (SFS 2018:1462) skulle krävas från 1 januari 2021 för att få samla in förpackningar och tidningar i Sverige. Nu har förutsättningarna ändrats. Tillståndspliktiga insamlingssystem kommer inte att införas under 2021 och skrivningarna i förordningen rörande detta ses över. Regeringen meddelade den 24 september 2020 att den nuvarande insamlingen av förpackningar under producenternas ansvar kommer att fortgå tills vidare.

Här hittar du svar på en del av de frågor som vi fått in. Klicka på frågan för att se svaret. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Innebär de nya förordningarna att det ställs högre krav på producenterna och i så fall hur?

Ja, i de nya förordningarna skärps kraven på producenterna, bland annat vad gäller förpackningarnas utformning. Dessutom är det den enskilde producentens ansvar att ansluta sig till ett insamlingssystem som uppfyller förordningarnas krav. Producenten åläggs också ansvar att årligen, rapportera sina volymer av förpackningar som satts på marknaden föregående år. Start kommer ske för volymer avseende 2021, med rapporteringsdatum senast 31 mars 2022.

Vem får hantera producentansvarsmaterial, det vill säga förpackningsavfall och returpapper från hushåll?

Enligt de nya förordningarna är det bara insamlingssystem med tillstånd från Naturvårdsverket som får samla in utsorterat förpackningsavfall och returpapper från hushåll. Tillståndsplikten börjar gälla den 1 januari 2021.

Vad krävs för att ett insamlingssystem ska erhålla tillstånd från Naturvårdsverket?

För att få tillstånd måste insamlingssystemet:

  • Omfatta förpackningsavfall från de vanligaste materialslagen samt vara enkelt, rikstäckande och lämpligt.
  • Med lämpligt menas att från 2021 erbjuda kostnadsfri borttransport från minst sextio procent av alla bostadsfastigheter i Sverige genom att hämta från fastigheten alternativt bedriva insamling från en plats i nära anslutning till fastigheten.

Är producentdefinitionen för förpackningar densamma som tidigare?

Nej, producentdefinitionen har förändrats.

Enligt de nya förordningarna är en producent den som yrkesmässigt fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta hanteringen av en vara, för in en förpackad vara till Sverige, tillverkar en förpackning i Sverige, eller för in en förpackning till Sverige. Insamlingsansvaret omfattar de producenter som släpper ut eller tillhandahåller en förpackad vara i Sverige. För serviceförpackningar gäller att de redovisas av förpackningstillverkaren/-importören. Samtliga dessa producenter måste organisera eller vara anslutna till ett insamlingssystem.

Enligt de nya förordningarna är det bara insamlingssystem med tillstånd från Naturvårdsverket som får samla in utsorterat förpackningsavfall och returpapper från hushåll. Tillståndsplikten börjar gälla den 1 januari 2021.

Gäller förändringen även producentdefinitionen för returpapper?

Ja, här har producentdefinitionen också ändrats och begränsas till tillverkare av tidningspapper och de som för in tidningspapper eller tidningar i Sverige. Tryckerier och förlag definieras inte längre som producenter.

Enligt de nya förordningarna är en producent den som yrkesmässigt för in tidningspapper eller tidningar för att sätta det på den svenska marknaden, i Sverige tillverkar eller till Sverige för in tidningspapper, eller för in tidningar till Sverige.

Från 2022 ska producenterna på årlig basis rapportera till Naturvårdsverket mängden förpackningar satt på marknad. Hur är det tänkt att rapporteringen ska gå till?

Det första år som ska redovisas är 2021 och rapportering ska ske senast 31 mars 2022. Rapporteringen kommer att ske helt digitalt och Naturvårdsverket bygger upp ett system som kommer att integreras med de rapporteringssystem som finns redan idag för till exempel elektronik. Systemet kommer att vara på plats när det, enligt nya förordningarna, är dags för producenter att börja registrera sig nämligen januari 2021.

Vem utövar tillsyn över producenterna?

Från 2021 tar Naturvårdsverket över som tillsynsmyndighet fullt ut från kommunerna.

Hur håller man som producent sig uppdaterad om vad som händer inom ramen för de nya förordningarna?

Naturvårdsverket kommer succesivt bygga ut sin hemsida med ytterligare information som berör framförallt producenter och inte minst göra den information som redan finns mer tillgänglig. Bland annat kommer deras vägledning göras om från pdf till websidor. Dessutom kommer vi på FTI att informera via våra nyhetsbrev, via vår hemsida och då främst vi vår TIS-sida, men också via kundmöten och andra relevanta kanaler.

Kommer kravet om borttransport från fastigheter att skärpas framöver för att ett insamlingssystem ska bedömas som lämpligt?

Ja, regeringen har beslutat att från och med den 1 april 2025 ska ett insamlingssystem erbjuda borttransport av hushållens förpackningsavfall av de vanligaste materialslagen och returpapper, från alla bostadsfastigheter i Sverige för att bedömas som lämpligt att erhålla tillstånd från Naturvårdsverket.

Vem får hantera producentansvarsmaterial det vill säga förpackningsavfall och returpapper från verksamheter?

Det krävs inget tillstånd för att samla in utsorterat förpackningsavfall och returpapper från verksamheter. Detta avfall får alltså samlas in av vem som helst som i övrigt uppfyller förordningens krav och det tillståndspliktiga insamlingssystemet är skyldigt att ta emot förpackningsavfallet. Insamlingssystemet kan inte ställa krav på ersättning från den som lämnar.

Har inga servicemeddelanden...