Sammanfattning och tillbakablick på våra Almedalsseminarier

 

Under årets Almedalsvecka arrangerade FTI två seminarier under måndagen den 2 juli. Det första handlade om förpackningsdesign ur ett hållbarhets- och återvinningsperspektiv, och det andra om hur vi uppnår långsiktig samverkan i alla led från design till återvinning. Här nedan finns sammanfattning av båda seminarierna.

FTI:s seminarie på Almedalen

Seminarium: Förpackningsdesign ökar återvinningsbarheten

Med avstamp i EU:s cirkulära ekonomipaket diskuterade vi förpackningsdesign ur ett hållbarhets- och återvinningsbarhetsperspektiv och hur det stödjer arbetet med att nå återvinningsmålen. Hur kan designkrav på förpackningar öka återanvändning och främja hög kvalitet i återvinningen?

Annika Korzinek, chef politisk rapportering, policy o språkfrågor vid EU-kommissionens representation i Sverige, inledde seminariet och berättade om det nya cirkulära ekonomi-paketet som EU beslutade om tidigare i år. Korzinek betonade att de senaste tjugo åren har alla EU-länder blivit bättre på återvinning mycket tack vare EU:s avfallshierarki, och nu har nya mål satts framåt. EU-kommissionens nästa steg blir nu att tillsammans med industrin hitta lösningar för att nå upp till målen.

Emma Hernell, vice vd HUI, menade att det cirkulära ekonomipaketet är positiva nyheter för handeln. ”När vi ställer frågan till handelsföretagen om vad de viktigaste hållbarhetsfrågorna är så svarar de återvinning. Det kommer att råda en knapphet om resurser så stora företag måste ställa om redan nu.” Hernell underströk att återvinningsfrågan är den viktigaste även för konsumenterna, och att handeln kan spela stor roll här för att påverka konsumenterna att engagera sig i frågan om förpackningar som är designade för hög återvinningsbarhet.

Anette Löhnn, marknadschef FTI, noterade att efterfrågan på en återvinningsbar förpackning, både hos konsumenterna och producenterna, bara ökar. Därmed ökar även efterfrågan på FTIs kunskap – och att få in den här kunskapen redan tidigt i processen under produktion istället för i sista ledet som tidigare var fallet. Löhnn berättade vidare om FTIs arbete med utbildning av handelsföretag och framtagandet av guider som ska hjälpa producenters och designers att tillverka förpackningar med hög återvinningsbarhet. 2019 införs även tydligare ekonomiska incitament för att produkter med hög återvinningsbarhet, där man tittar på tre kriterier för att få lägre förpackningsavgift för plast, nämligen i) den sorts plast som produkten är gjord av, ii) färg, och iii) barriär och etikett.

Erik Lindroth, hålbarhetschef Tetra Pak Nordics, betonade att det finns enorma materialbehov och att det är viktigt att man ser till att återvunnet material efterfrågas. ”Återvinning är en del av vår långsiktiga strategi – förnybart material kommer nu och det gäller att minska påverkan genom hela livscykeln”, berättade Lindroth samt att det är viktigt att ge industrin möjlighet att hitta lösningarna – 25 år tillbaka fanns bara ett sätt att återvinna, men nu finns det mängder av produkter och möjligheter. Konsumenten bör också vägledas hemma i köket, och här såg Lindroth två viktiga delar: dels att konsumenten förstår vad man ska göra, att det är enkelt vid återvinningsstationen till exempel, och dels att förtroendet för systemet och att det verkligen fungerar är starkt.

Kersti Strandqvist, hållbarhetschef Essity, såg som pappersproducent ett problem med tillgång på färskfiber och har därför jobbat mycket med återvunnen fiber. ”Efterfrågan är det viktigaste – när den finns kommer drivkraft i hela systemet, folk måste tillåtas att tjäna pengar” menade hon och nämnde kortsiktig politik och vissa standards som bromsklossar för utvecklingen.

Strandqvist, Lindroth och Löhnn var eniga om att en viktig komponent är den långsiktiga politiska spelplanen – när man vet spelreglerna finns investeringsvilja.

Gunnar Caperius, teamledare miljö, klimat, Centerpartiet, höll med och delade med sig av ett aktuellt exempel på hur regeringens förordningsbeslut förra veckan (28 juni) fokuserade på vad som sker i varje hem snarare än att sätta insamlings- och miljömål. ”Politiken har en viktig roll i att skapa cirkulär ekonomi för att ge en bottenplatta och en spelplan, men det handlar om mål och inte om detaljreglering”.

Kent Carlsson, vd FTI och moderator, avslutade med att be publiken ta med sig att vi måste börja tänka tvärtom – istället för att börja med kunden och gå bakåt i kedjan, så börjar vi med designen och i produktionen för att på så sätt skapa högsta möjliga återvinningsbarhet.

Visby

Seminarium: Hur får vi mer återvinning?

På vårt andra seminarium diskuterades FTI:s förslag om ett utvecklat producentansvar utifrån regeringens promemoria som remissbehandlats rörande en förändring av det nationella insamlingssystemet. Tillsammans med politiker och branschföreträdare reflekterade vi kring hur vi uppnår långsiktig samverkan i alla led från design till återvinning.

En fråga som diskuterades var kvalitetsaspekten i regeringens förslag. Tittar man runt om i Europa ser man att kvaliteteten på det insamlade materialet blir sämre. Både Ulrika Lilja, Stora Enso, och Anna Lindström, Spendrups, menade på att rena flöden är det absolut viktigaste. ”Rena flöden gör att vi kommer upp i en hög andel återvunnet material i våra förpackningar”, sa Anna Lindström. Ulrika Lilja uttryckte att flödena i Sverige är renare än i andra länder och att vi kan återanvända mycket.

Kent Carlsson, vd FTI, lyfte frågan om hur vi tar oss vidare. Vi behöver en väsentlig ambitionsökning i Sverige. Även om vi är bäst i Europa kan vi inte vara nöjda utan vi behöver komma vidare. Vi behöver nå högre återvinningsgrader. Ett perspektiv är konsumentens, där resan börjar i köket. Här kan vi ta diskussionen med köksdesigners för att få till bra återvinningslösningar. Vi behöver också titta på tillgängligheten. FTI har idag drygt 5000 återvinningsstationer i Sverige och vi är beredda att bygga ut ytterligare 2000 stationer. Återvinningssystemet ska vara i nivå med annan samhällsservice. Vi behöver ha samverkan i allt från industri till handel och kommunala och privata aktörer. Ingen kan lyckas som enskild aktör utan vi behöver göra detta tillsammans.

Anders Fröberg, vd Borealis, menade att vi ska vara väldigt stolta över producentansvaret som vi har i Sverige. Det kan alltid bli bättre men det är väldigt bra redan idag.

Anna Lindström, hållbarhetschef Spendrups, tog upp den undersökning som FTI gjort – vad får konsumenten att återvinna? Stolthet och gemenskap. ”Det är viktigt att förstå vad vi gör och vilken nytta det har.”

Lars Lundin, vd för Fiskeby Bruk lyfte att det är viktigt att man börjat tidigt för att engagera och lära ungdomen om återvinning och hur bra det är.

Jonas Jacobsson Gjörtler, utrikespolitisk talesperson för Moderaterna, uttryckte att politiken ska göra det som är rimligt; det vill säga att sätta målen. ”Och tydlighet kring vilka mål som ska uppnås och när de olika nivåerna ska nås. Men hur man sedan löser det, det hör vi här att branschen klarar bäst.”

Från publiken kommenterade Andrea Hjärne från Malmö stad, att tillsynsmyndigheten vill att Naturvårdsverket trappar upp tillsynsvägledningen. ”Man pratar om att det börjar i köket men tycker att det börjar i produktionen. Det som inte säljs i handeln, skickas tillbaka till exempelvis mejerier och bränns. Detta förbjöd vi och sa att det måste gå till materialåtervinning. Man måste följa det nu och se vad som händer.”

Seminariet avslutades med att blicka framåt mot återvinningen 2025.

Jonas Jacobsson Gjörtler, Moderaterna, sa att i EU-kontext är vi ett föredöme, många kan lära av oss. ”Ökar vi insamlingen så kommer det ske till följd av att man ökar återvinningsmål och inte av att politiken berättar exakt hur man ska göra.”

Anna Lindström, Spendrups, lyfte att Dagligvaru Leverantörernas Förening, DLF, har tagit ett initiativ att 2022 ska allt material vara materialåtervinningsbart. Högre återvinningsgrad och högre andel återvunnet material.

Ulrika Lilja, Stora Enso, berättade om ett initiativ lanserat med konkurrenter med syfte att öka återvinningsgraden av vätskekartong på EU-bas. ”För att lyckas är samverkan en framgångsfaktor.”

Lars Lundin, Fiskeby Bruk: ”Det är bra med politik som sätter mål men tror att det som pågår runt omkring oss är ett driv. Det hjälper inte att samla in 90 procent av fibern utan vi måste också se till att den går att använda och få ut den på marknaden igen.”

Kent Carlsson, FTI, är optimistisk inför framtiden. Drivkrafterna har förändrats. Nu är det självklart att näringslivets ansvar inte tar slut när konsumenterna ätit upp innehållet utan när materialet blivit återvunnet.