Kemiska produkter

Det är ofta nödvändigt att eftersortera de förpackningar som lämnas till återvinning.

I fråga om förpackningar till märkningspliktiga kemiska produkter som får återvinnas är det därför mycket viktigt att slutanvändaren har tillgång till information om hur förpackningen ska hanteras innan den lämnas till återvinning, så kallade tömnings- eller hanteringsinstruktioner.

Varuinformationsbladet är den lämpligaste platsen för information av denna karaktär, och som enligt Kemikalieinspektionen alltid ska medfölja dessa produkter.

Tömningsinstruktioner

Redan i dag har många av våra kunder tömningsinstruktioner i sina varuinformationsblad. Efter samråd med berörda branschorganisationer och företag har vi gjort bedömningen att denna typ av information bör vara obligatorisk för våra kunder.

I syfte att öka kunskapen om hur man ska förfara och därmed minimera riskerna för olyckor vid våra återvinningsanläggningar finns en punkt (3.3) i FTI:s anslutningsavtal vilken stadgar att - i de fall en kemisk produkt enligt lag eller myndighetskrav ska åtföljas av varuinformationsblad - ska varuinformationsbladet innehålla tömningsinstruktioner eller motsvarande med upplysning om hur slutförbrukaren ska hantera förpackningen för att den ska få lämnas till återvinning.

Läs mer på Kemikalieinspektionens webbsida

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv