Bakgrund

Vårt svar 121221 på remiss av Avfallsutredningens betänkande SOU 2012:56 Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering:

För att förstärka de årliga samråden med fakta ska vi genomföra återkommande medborgarundersökningar, nationellt och kommunspecifikt, som visar hur medborgarna uppfattar vårt insamlingssystem. Vår avsikt är att genomföra de lokala undersökningarna enligt en rullande treårsplan.

Undersökningarna utformas och planeras i samråd med kommunrepresentanter och utgör faktabaserad grund för vidare utvecklingsarbete inom kommunen.

Resultaten av medborgarundersökningarna ligger till grund för hur vi i samarbete med kommunen vidareutvecklar det lokala insamlingssystemet i riktning mot höjd servicenivå och hur fördelningen mellan fastighetsnära lösningar och återvinningsstationerna ska optimeras.

Vad har hänt sedan dess:

Under perioden 2012 -2014

 • Vi har kartlagt och utvärderat andra kvalitetsuppföljningar som gjorts beträffande avfall
 • Vi har inventerat benchmarkingpartners i andra branscher som har arbetat med olika opinionsundersökningar i hela Sverige
 • Beslut att utformning av enkätfrågor ska användas enhetligt över hela Sverige för att höja kvaliteten i och användbarheten av underlaget.

Nedan vår progressrapport för 2015.

Under december har vi gjort följande:

 • Konsumentundersökning i 10 olika kommuner påbörjad efter framtagen mall avstämd med referensgruppen
 • Förberedelse för rapporter
 • Förberedelse för workshop med referensgruppen

Under november har vi gjort följande:

 • Representanter för de kommuner som ingår i referensgruppen har inkommit med synpunkter och förbättringsförslag avseende enkätens och de specifika frågornas utformning. Dessa har inarbetats i enkäten
 • Intervjuförfarandet inleddes under vecka 48.

Under oktober har vigjort följande:

 • Utvärderat testet i Karlstad och föreslagit vissa justeringar
 • Planerat och påbörjat en förankringsprocess med kommuner föreslagna av SKL.
 • En grupp med representanter för cirka 10 kommuner har bildats vilken bereds möjlighet att komma med åsikter, kritik och förslag på enkätens utformning, liksom på enkätförfarande och de enskilda frågornas utformning.
 • Planering för en pilotundersökning under november då ett större test av enkäten görs i de kommuner som valt att delta

Under september har vi gjort följande:

 • Utifrån testresultat i Karlstad har vi tagit fram förslag till projekt för nästa fas där följande är fastslaget:
 • Effektmål: En gemensam bild av insamlingssystemets lämplighet i den avsedda kommunen
 • Projektmål: I januari 2016 ska det finnas en beslutat konsumentenkät som är testad i ett antal pilotkommuner.
  • Enkäten ska vara framtagen tillsammans med och godkänd av en referensgrupp bestående av ett antal kommuner.
  • Projektet ska etablera en utrullningsplan med en samarbetspartner för att fortsätta enkätundersökningen på alla Sveriges kommuner
 • Möte med SKL:s avfallnätverk för att söka samarbete kring utformning av enkäten.

Under augusti har projektet haft semester.

Under juli har vi gjort följande:

 • Test genomförd i Karlstad.
 • Frågor och urvalet har korrigerats inför den större piloten efter sommaren.
 • Färdigställande av benchmarkrapport av olika undersökningar. Fokus har varit frågor som ställs, urval och metod. Rapporten utgör underlag för val av ambitionsnivån för kvalitetskontrollerna.

Under juni har vi gjort följande:

 • Ett förslag till pilotundersökningar har tagits fram.
 • Planläggning för att genomföra större pilot efter sommaren och resultatet är tänkt att användas i diskussionerna med några kommuner under hösten.

Under maj har vi gjort följande:

 • Arbete med framtagande av enkät och genomförandeplan pågår.
 • En intern workshop har genomförts för att fastställa förväntningar, utformning och tydliggöra kostnadsbild.

Under april har vi  gjort följande:

 • Analys av opinionsundersökning 2015 pågår. Planering inför intern workshop inför fortsatt arbete pågår

Vi har under januari – mars gjort arbetet med att utforma enkätfrågor.

 • Opinionsundersökning 2015 i samverkan med Naturvårdsverket och Avfall Sverige genomförd och återrapporterad.

Nedan vår progressrapport för 2016.

Under december har vi arbetat med följande

 • Planering för start av successiv utrullning under 2017
 • Påbörjat prioritering av i vilka kommuner vi vill inleda.

Under november har vi arbetat med följande

 • Analyserat resultat i den repeterade undersökningen
 • Planerat för ny workshop med pilotkommunerna
 • Genomfört workshop där resultatet av förändringarna mottogs positivt. 

Under oktober har vi arbetata med följande

 • Repeterat undersökningen i fem av de 10 pilotkummunerna med den nya frågorna
 • Påbörjat sammanställningen av uppföljningspilotens resultat
 • Startat förberedelserna inför en workshop med syftet att analysera uppföljningspiloten med de 10 kommunerna som ingår i projektet

Under september har vi arbetat med följande

 • Frågor i konsumentenkäten har finslipats
 • Nya frågor testas i fem av de 10 pilotkommunerna

Under augusti har vi arbetat med följande

 • Frågeformuläret är ombakat och kommer att testas i nedkortat version enligt vad som framkommit på referensgruppsmötet
 • Planera för att göra om enkäten i ett utvalt antal kommuner för att verifiera de ändrade formuleringarna.

Under juli har vi inte arbetat vidare med projektet

Under juni har vi arbetat med följande

 • Utvecklat enkätfrågorna som gav svårtolkade svar.
 • Utarbetat utkast till plan för höstens fortsättning av projektet

Under maj har vi arbetat med följande

 • Arbete pågår tillsammans med SIFO med att förbättra undersökningen för nedanstående punkter som togs fram i workshop med de 10 kommunerna som ingår i arbetet.

Under april har vi arbetat med följande

 • Tillsammans med representanter från de 10 kommunerna analyserat resultatet och jämfört resultatet med andra undersökningar som kommunerna har genomfört och kan konstatera följande:
  1. Flera respondenter som svarat eget kärl förrstod inte alternativet.
  2. I enkäten tas ingen hänsyn till hur mycket de använder sin återvinningslösning.
  3. Vissa konsumenter förstår inte skillnaden mellan stationer och centraler
  4. Frågan om tillgänglighet kan bli tydligare.
  5. Resultatet skulle förtydligas om hela skalan, 1-5 redovisades i rapporten.
  6. Det finns efterfrågan på att kunna relatera data från andra resultat till detta. 
 • Arbete pågår tillsammans med SIFO med att förbättra undersökningen för ovanstående punkter

Under mars har vi arbetat med följande:

 • Utformat rapportförslag för resultatredovisnin
 • Påbörjat sammanställning och analys av resultatet av undersökning i Stockholm
 • Sammanställt och skickat ut resultatrapporter för de 10 kommunerna till referensgruppen
 • Planerat för workshop med referenskommunerna.

Under februari har vi arbetat med följande:

 • Avslutat konsumentundersökning i 10 olika kommuner enligt beslut
 • Utformat utkast till standardiserad resultatrapport
 • Planerat för workshop med referenskommunerna för att gå igenom resultat och rapportutkast och göra slutliga justeringar. Workshoppen hålls i början av april.

Under januari har vi arbetat med följande:

 • Fortsatt konsumentundersökning i 10 olika kommuner efter framtagen mall avstämd med referensgruppen.
 • Beslutat och utvidgat undersökningen till Stockholm (en av de 10 ovan) till att omfatta hela kommunen
 • Förberedelse för förslag till automatgenererade rapporter
 • Förberedelse inför workshop i mars/april med referensgruppen
 • Projektet överlämnat till ny projektledare som förberedelse inför föräldraledighet