1. Återvinningsstationer

Nedan kan du följa vår progressrapport för 2017

Tydligare visuellt uttryck i dekaler och skyltar på stationerna

 • Utvärdering av påverkan på städning, klotter och sopdumpning liksom kvalitet på nya dekaler, pågår

Optimerad tömning

 • Upphandling av tömning efter november snart avslutad
 • Sommarschema som möter ökad efterfrågan har genomförts i ett 60-tal kommuner. Information om att fortsätta källsortera från sommarsemestern tagits fram för utgivning i juni.
 • Utvärdering av tömnings- och städscheman för jul- och nyårshelgen.

Stationsupprustning och nyetableringar

 • Asfaltering och storstädning fortgår
 • Med nyentreprenör testas att genomföra asfalteringar på ett 10-tal stationer. Efter kontroll planerar vi utföra ytterligare ca 90 till med ambitionen att vara klara till oktober
 • Storstädningarna i full gång och cirka 27 kommuner är nu klara. Arbetet fortlöper över sommaren. Sammanlagt är det 82 kommuner som får storstädning.
 • Årets systembyten har planerats med målsättningen att vara genomförda sista oktober
 • Fokuserat på detaljplanering av arbete under 2017.

Minskad nedskräpning

 • Planerar för ansökan om kameraövervakning
 • ​Prov med nya skyltar på fem stationer
 • Projektet har fått namnet Ren återvinning för att markera den ambition vi har. Successivt har olika aktiviter från förstudien ny realiserats i större skala. Parallellt pågår utvärdering och justering av dessa aktiviter.
 • Sopdumpningsprojekt 2017 startad

Behållarbyten/-renoveringar

 • Utbytet av plast- och metallbehållare i Göteborg är pågår för att vara klart före midsommar.
 • Fokuserat på detaljplanering av arbete under 2017

Ny övergripande strategi för insamlingssystemet

 • Regeringens beslut senarelagd starttidpunkt har påverkat Naturvårdsverkets planering. Kvartalsvisa möten bevakar frågan.
 • Avvaktar Naturvårdsverket planering av TIS-krav (krav på tillståndspliktiga insamlingssystem) inför fortsatt internt arbete.

Kvalitetsmätning - SLA (service level agreement)

 • Uppföljning och utvärdering av och mot mål beträffande tömning