Kommunernas Tillsynsansvar

Det här säger lagen:

Det övergripande målet med producentansvarsförordningarna är att minska avfallsmängden och öka återvinningen.  

Förpackningsförordningen bygger på EU-direktiv. Den infördes 1994 och har ändrats flera gånger sedan dess, allt eftersom samhällets behov ändrats.

Returpappersförordningen bygger på gammal svensk tradition av att samla in tidningar. År 1994 fördes denna vana in i lagstiftningen. Förordningen för returpapper fastställer även att tidningar ska materialåtervinnas.  

Tillsyn

Den kommunala tillsynsmyndigheten enligt 26 kap 3 § miljöbalken utövar tillsyn över avfallshanteringen enligt 15 kap och därmed också tillsyn över producentansvarsförordningarna.

Det finns olika sätt för en producent att ta sitt producentansvar, där ett särskilt problem är de så kallade "friåkarna" som inte tar sitt ansvar. (Se kapitel 3 i Naturvårdsverkets handbok).

De främsta anledningarna för tillsyn är att:

  • försäkra hushållen om en god service när det gäller insamlingen av förpacknings- och returpappersavfall
  • se till att insamlingssystemen är lämpliga
  • se till att producenter och kommuner uppfyller kraven om samråd och information

Naturvårdsverket har det centrala ansvaret för tillsynsvägledningen för producentansvaret för de kommunala tillsynsmyndigheternas arbete. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynsvägledningen i länet. Naturvårdsverket och länsstyrelsen ska aktivt verka för samordning och samverkan av informationen inom respektive ansvarsområde. Se 13—15 §§ tillsynsförordningen.

Naturvårdsverkets handbok syftar till att ge såväl tillsynsmyndigheter som producenter vägledning vid utformning, insamling och återvinning av förpacknings- och returpappersavfall i enlighet med förordningarna.

Naturvårdsverkets förslag till hur tillsynen lämpligen bedrivs beskrivs i handboken i följande steg:

  • identifiera aktuella producenter
  • samla in information
  • producentens samråd med berörd kommun
  • följ upp och utvärdera
  • vidta åtgärder
  • löpande uppföljning

Naturvårdsverkets handbok 2005:4 • Utgåva 1 • September 2005 Handbok enligt producentansvarsförordningarna.

sv

Serverunderhåll

Torsdagen den 22 mars kommer vi mellan klockan 15:00-22:00 ha ett planerat serverunderhåll. Under denna tidsperiod kommer vår webbplats att ligga nere. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.