2017-02-07

Svar på frågor om vår återvinning av plastförpackningar

Vid våra avtalsuppföljningar under 2014 och 2015 hos fyra anläggningar för återvinning av plastförpackningar upptäcktes att ett av företagen, Swerec, inte kunde verifiera hur deras plastförpackningar hade hanterats. Vi satte omgående in externa revisorer för att göra en fördjupad uppföljning och kontroll. I slutet av april 2016 bekräftade dessa revisorer våra egna upptäckter och farhågor vilket vi omgående offentliggjorde.

Vi offentliggjorde 2016-05-04 den upptäckta avvikelsen. Vi beklagar verkligen det som inträffat och oroas för risken att den besvikelse fler än vi känner ska påverka sorteringsviljan. Parallellt startade vi en juridisk process som fortfarande pågår. Samtidigt intensifierade vi övervakningen av företagets arbete för att kunna leverera enligt avtalet. Vi har letat andra rimliga alternativ både i Sverige och utomlands men har inte hittat några bättre alternativ som också har kapacitet att ta emot våra plastförpackningar.

Med anledning av att DN 2017-02-06 skrivit om ärendet har vi fått frågor och konstaterar en osäkerhet kring vår återvinning. Hushållens återvinning av förpackningar och tidningar är fortsatt mycket viktigt för miljön. Även om vi överträffar de mål för materialåtervinning av plastförpackningar som regeringen satt upp arbetar vi för att möta nya, högre mål från år 2020. Vi svenskar måste källsortera alltmer, inte mindre. Därför vill vi nedan ge svar på de frågor vi får in via vårt servicecenter, press, sociala medier och i olika personliga möten. För ytterligare fördjupning kan även information läsas i vår beskrivning från maj förra året.PDF

Fråga: Har alla plastförpackningar som ni levererat till Swerec eldats upp?

Svar: Swerec har återvunnit många av de plastförpackningar vi skickat dit. Det finns inte teknik för att rimligt återvinna alla olika typer av plastförpackningar i ny tillverkning,  en del måste därför energiutvinnas. I avtalet med våra leverantörer har vi satt upp riktlinjer om att minst 80 % ska återvinnas till nytt material. Detta har inte uppnåtts.

Fråga: Kan man som enskild medborgare lita på att källsorteringen av förpackningar och tidningar verkligen återvinns och inte fuskas med?

Svar: Man ska absolut kunna lita på vår återvinning av förpackningar och tidningar. Det är vår avtalsuppföljning som har upptäckt felaktigheterna som har begåtts hos Swerec. Avtalsuppföljning sker kontinuerligt och det var vid en sådan som felaktigheten upptäcktes.

Fråga: Hur gör andra som samlar in plast i Sverige, till exempel kommuner, återvinningsentreprenörer med mera?

Svar: Vi kan inte svara på hur andra gör utan endast svara för vår eget arbete.

Fråga: Var har mina plastförpackningar hamnat?

Svar: De plastförpackningar som vi samlar in fördelas på våra fyra olika sorteringsanläggningar, ibland sänds de till Tyskland ibland till Swerec. Det går inte att svara på vart en enskild förpackning hamnar.

Fråga: Vad är Plastkretsens ansvar i den uppkomna situationen?

Svar: Plastkretsen är en av flera ägare av FTI och är också därmed ytterst ansvarig inför svenska producenter som är anslutna till oss, för återvinning av deras plastförpackningar i Sverige. Det var också vår avtalsuppföljning som upptäckte felaktigheter hos Swerec och det är Plastkretsen som har ansvarat för är att reda ut avtalsfrågan och så snabbt som möjligt se till att återgå till avtalade nivåer.

Fråga: Varför har ni inte polisanmält Swerec?

Svar: Vi har agerat enligt de rekommendation vi fått från våra jurister som gjort bedömningen att Swerec inte utsatt oss för något som polisen har möjlighet att hantera. Vår uppfattning är att det föreligger ett avtalsbrott.

Fråga: Varför avbryter ni inte kontraktet med Swerec?

Svar: Vi har i stället valt att ställa krav på att Swerec ökar materialåtervinningen och för att uppnå avtalade nivåer. Det gör man i våra tyska anläggningar så det kan man göra även i Sverige. Vi vet genom revisionen att, om man driver anläggningen för vad den är anpassad för kan man nå betydligt högre återvinningsnivåer.

Fråga: Kommer ni anlita Swerecs anläggning fortsättningsvis?

Svar: Det finns inga andra kortsiktiga alternativ och det är ont om sorteringskapacitet för plastförpackningar i hela Europa. Parallellt har vi nu intensifierat vår planering av en egen anläggning.

Fråga: Hur har norska Gröna Punkt agerat?

Svar: Vi har ett nära samarbete med våra norska kollegor men vi har två helt separata avtal och kan inte svara för deras agerande.

Fråga: Är alla anläggningar för sortering av plastförpackningar kontrollerade?

Svar: Ja, den avtalsuppföljning vi genomförde under 2014 på de tre tyska anläggningarna visade att de levererar enligt överenskommelse.

Fråga: Kan ni garantera att det här inte händer igen? Kommer ni införa andra sorters kontroller?

Svar: Vi kan aldrig skydda oss mot att en leverantör uppsåtligen försöker lura oss. Det vi gör är att ytterligare skärpa våra avtal med krav på spårbarhet och en förstärkt kontroll.

Fråga: Kan det som har hänt hos Swerec inträffa för andra förpackningsslag, tidningar, matavfall, batterier eller annat avfall?

Svar: Då det gäller förpackningar och tidningar använder den här erfarenheten i våra avtalsskrivningar, vår kontroll och uppföljning av de leverantörer vi anlitar. Vi kan inte svara på hur det går till för annat avfall.

Fråga: Hur stor miljöskada innebär det här?

Svar: Varje förpackning som samlas in och materialåtervinns gör miljönytta. Det är bättre att återvinna plastförpackningar än att bränna dem.

Fråga: Är det ett miljöbrott?

Svar: Det är inte upp till oss att bedöma. Vi har informerat berörda myndigheter redan under 2016.

Fråga: Hur stora volymer handlar det här om?

Svar: Av de 91 000 ton plastförpackningar vi rapporterat till Naturvårdsverket som insamlade för 2015, har 35 000 ton levererats till Swerec. 80 % av dessa skulle enligt avtalet ha blivit materialåtervunnit, det tvisten nu gäller är hur mycket som faktiskt återvunnits. Resterande gick till andra sorterings- och återvinningsanläggningar som vi och svenska producenter anlitat.

Fråga: Hur ser den fortsatta processen ut – när har ni alla svar?

Svar: Den juridiska processen pågår fortfarande och det var väntat att denna avtalstvist tar tid att lösa. Målet är att vi ska säkra upp att återvinningen av plastförpackningar sker enligt våra riktlinjer.

Fråga: Hur påverkar detta materialåtervinningsgraderna? Når ni fortfarande återvinningsmålen?

Svar: Rapporteringen av det som är materialåtervunnit utgörs av den mängd förpackningar som levereras in till sorteringsanläggningar dividerat med den mängd förpackningar som de producenter som är anslutna till oss har sålt eller fört in i Sverige. Sveriges beräkning av materialåtervinningsgraden är en av det skarpaste i Europa. Vi förde under våren 2016 diskussioner med Naturvårdsverket och enades om att fortsätta rapportera på detta sätt. För 2014 redovisade vi en materialåtervinningsgrad på 38 procent jämfört det nationella målet på 30 procent. För 2015 redovisade vi en återvinning av plastförpackningar på 40,02 procent.