Lägesrapport 31 mars 2016

Den 31 mars avslutade Mia Torpe sin utredning om hur en kommunalisering av insamlingsansvar för hushållens returpapper och förpackningar skulle kunna genomföras. FTI konstaterar att utredaren inte ger tydliga svar på frågorna i utredningsdirektiven och miljö- och energidepartementet ser den enbart som ett internt arbetsmaterial, långt ifrån redo att genomföra. Torpe drar själv slutsatsen att myndigheter och departement kommer behöva fortsätta utveckla underlaget i flera år innan det kan bli färdigt. Exempelvis saknas en finansieringsmodell och metoder för att säkerställa hög kvalitet på det insamlade förpackningsmaterialet. Utredningens konskevensanalys (Sweco nedan) pekar på risken om ett insamlingssystem som blir dyrare för alla aktörer, och samtidigt äventyrar miljömålen för 2020.

Vägen framåt är mycket oklar i nuläget. Från regeringens håll har inget ställningstagande ännu gjorts avseende den fortsatta behandlingen av utredningens lösa förslag. FTI anser att det rimliga vore att bygga på det befintliga systemet och utveckla ett ännu närmare samarbete mellan producenter och kommuner. FTI är redo att inleda dialog med kommunerna om hur ett långsiktigt samarbete skulle kunna se ut, med sikte på att nå de uppsatta miljömålen för 2020.

FTI:s sammanställning av utredningen (M2015:A - utredarens rapport nedan)

Kommunaliseringens möjlighet att nå 2020-mål i såväl glesbygd som tätort.

 • Utredningen bedömer att kraven på kontinuitet, kvalitet och likställighet på kommunerna inte är tillräckligt precisa för att för att säkerställa mål om lättillgänglighet för hushåll i både tätort och glesbygd, eller för att säkerställa materialåtervinningsmålen i förordningarna.
 • I Swecos konsekvensanalys (se hela rapporten nedan) konstateras att med nuvarande system finns inget som föranleder att 2020-målen inte nås, däremot utgör införandet av kommunaliserat insamlingsansvar en risk för dessa mål.
 • Enligt utredningen finns det en risk för att utvecklingen av materialåtervinningsgraden och fastighetsnära insamling avstannar i avvaktan på att kommunaliseringen genomförs. Det kan dröja innan det blir positiva effekter av kommunaliseringen i insamlingsgrader och materialåtervinningsgrader, till följd av en initial osäkerhet kring i vilken mån systemet kan finansieras av producentavgifter och renhållningsavgifter, samt eftersläpning i utbyggda insamlingssystem i kommunerna.

Kommunernas ansvar (de allmänna kraven på kommunerna föreslås preciseras ytterligare i förordningar)

 • Kommunen tillhandahåller insamlingsmöjlighet för hushållen av fem fraktioner.
 • Tillhandahåller lättillgänglig information om hushållens skyldigheter
 • Säkerställer en insamlingsgrad av utsorterat förpackningsavfall och returpapper för att kunna uppnå nationella återvinningsmål.
 • Hushållens avfall transporteras till uppsamlingsplatser som fastställts av enligt de krav som finns på tillståndspliktiga återvinningssystem.
 • Samordnat med insamlingen av övriga hushållsavfallet.
 • Enligt lag och praxis ska kommunernas tjänster baseras på allmännyttiga krav på kontinuitet, kvalitet och likställighet.

Finansiering av kommunernas insamlingssystem (kostnadsberäkningen av förslaget i sin helhet är mycket osäkert).

 • Utredningen föreslår att en producentavgift tas ut av producenterna för att ersätta kommunerna i samband med insamlingen. Producentavgiften ska riktas mot enskilda producenter, inte operatörer av återvinningssystem.
 • Avgiftsnivån ska begränsas så att aggregerade avgifterna grovt bedöms överrensstämma med kommunernas kostnader. Den enskilde producenten ska endast ansvara för de kostnader som kan härledas till den mängd och typ av avfall som respektive producent satt på marknaden.
 • Alla kommuner kommer inte få full kostnadsersättning. Till följd av glesbygdsproblematiken i vissa kommuner alternativt om kommunen vill erbjuda högre service än vad producentavgiften medger – kommer kommunerna behöva finansiera kostnaderna med högre avfallstaxa.
 • Den administrativa kostnaden beräknas öka för samtliga aktörer. För producenternas del kommer den administrativa kostnaden bestå av hanteringen av utbetalning av producentavgift till Naturvårdsverket och hantering av förpackningsavgiften.

Mia Torpes utredning M2015:APDF

Swecos konsekvensanalysPDF