om återvinningsstationer

Till återvinningsstationen beger du dig när du ska lämna dina förpackningar och tidningar för återvinning. Det finns totalt omkring 6 000 återvinningsstationer i Sverige och de är placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, bensinstationer och i bostadsområden. På stationen finns ibland även behållare för batterier och kläder, de är i så fall utställda på El-Kretsens eller kommunens initiativ.

Återvinningsstationerna är bara till för hushållen. Företag får inte använda dem, utan bör kontakta en lokal återvinningsentreprenör för att ordna med egen hämtning. Här kan du läsa mer om hur du som har ett företag kan göra med dina förpackningar.

I en del kommuner förekommer lokala namn för återvinningsstation, till exempel returpunkt eller återvinningsplats.

Återvinningsstationernas placering

Hitta en återvinningsstation nära dig.

Det finns ingen generell regel för hur många återvinningsstationer det ska finnas i en kommun, allt är beroende på lokala förutsättningar och antal invånare. Grundprincipen är att återvinningsstationer ska finnas på platser där människor rör sig, till exempel i närheten av där man köper sina förpackade varor. Varje återvinningsstation ska ge en miljövinst.

I glesbygden är det oftast inte miljömässigt eller samhällsekonomiskt försvarbart med en återvinningsstation. Även om en del av materialet kan hämtas relativt sällan krävs en regelbunden tillsyn av återvinningsstationen, och återvinningsbarheten hos vissa material minskar om det lagras längre tider.

Glesbygdsbor utan återvinningsstation får ta med sig sina förpackningar och tidningar i samband med att andra ärenden uträttas på närmaste större ort. 

Vid ett så kallat samrådsmöte med kommunen går vi tillsammans igenom hur ett lämpligt insamlingssystem i kommunen ifråga bör se ut. För att en återvinningsstation ska kunna stå på en specifik plats måste vi vara överens med kommunen och markägaren, och vanligtvis söka bygglov för placeringen. En annan viktig detalj är att tömningsbilarna ska få plats att utföra sin tömning och kunna vända på platsen. Att hitta strategiskt bra platser är inte alltid lätt, det är stor konkurrens om mark, inte minst i städerna.

Rena återvinningsstationer

Det är viktigt för oss att du som sorterar och återvinner ska mötas av en ren återvinningsstation där det finns plats i behållarna för dina förpackningar och tidningar. Detta är något vi kontinuerligt följer upp lokalt och på de flesta av våra återvinningsstationer fungerar det bra även om det ibland förekommer problem på vissa platser och vid vissa tidpunkter.

Vid storhelger som till exempel jul och nyår är det svårare än vanligt att förutse när tömning behövs då påfyllningsfrekvensen inte följer det normala mönstret. Dagarna efter julafton kan behållare bli överfyllda bara på några timmar.

Ett annat problem är dumpning av hushålls- och grovavfall från konsumenter och företag. Det är avfall som inte hör hemma på en återvinningsstation över huvud taget.

Meddela oss vid behov av städning eller tömning Dina ögon kan också vara våra ögon — om du ser en återvinningsstation som behöver städas eller där behållare behöver tömmas är vi tacksamma om du ringer in till oss på telefonnummer 0200-88 03 11.

Kommunen hjälper dig med övrigt avfall

Avfall som inte får eller ska lämnas på återvinningsstationen, till exempel grovsopor som möbler, vitvaror, hemelektronik, glödlampor, porslin och farligt avfall lämnas på kommunens återvinningscentral. Kontakta din kommun för mer information, eller besök avfallsportalen www.sopor.nu På återvinningscentralen kan du ofta också lämna stora förpackningar som inte går in i behållarna på återvinningsstationen.