Bakgrund

Vårt svar 121221 på remiss av Avfallsutredningens betänkande SOU 2012:56 Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering:

Vi vill ta på oss ansvaret för direktinformation till medborgarna om källsortering, insamling och återvinning av våra material som en del av vårt helhetsansvar och för att eliminera klagomålen från medborgarna som felaktigt riktas till kommunerna. Detta skapar en tydligare och mer logisk ansvarsfördelning mellan oss och kommunerna och bör vara en integrerad del av införandet av de så kallade ”På förhand godkänt insamlingssystemet, FGI”.

Detta öppnar upp för förstärkta informationsinsatser i kommuner med låga insamlingsresultat. Genom att ta över informationsansvaret kan vi enklare, mer enhetligt och effektivt nå ut med de budskap och den information som behövs för att öka materialåtervinningen och säkerställa materialkvaliteten. Med ett helhetsansvar för insamling, återvinning och information får vi verktyg att:

 • För kommuninvånarna betona producenternas ansvar att tillhandahålla, driva och utveckla systemet för insamling och återvinning av förpackningar och returpapper.
 • Infria regeringens nuvarande och framtida återvinningsmål genom att stimulera en fortsatt utbyggnad av den fastighetsnära insamlingen och göra den tydlig och känd för hushåll och fastighetsägare.
 • Öka medborgarnas kunskaper om vikten av att källsortera rätt och betydelsen av kvalitet för att öka materialåtervinningen och därmed öka återvinningsgraden.
 • Kunna genomföra nationella och regionala kampanjer för materialslag som riskerar att inte nå de lagstadgade målen.
 • Att hos producenterna tydliggöra kravet på anslutning till ett FGI.

Vad har hänt sedan dess:

Under perioden 2012 - 2014:

 • I och med att regeringen i den nya förordningen från 1 november beslutat om att lägga fortsatt informationsansvar på kommunerna omformuleras punkten till att FTI ska utveckla stöd till kommunerna för att säkerställa en effektiv information till hushållen.
 • Vi har genomfört två lyckade nationella informationskampanjer för återvinning av plastförpackningar under 2013 och 2014 som ökade mängden insamlade plastförpackningar och gjorde att vi uppnådde och överträffade regeringens mål
 • Båda kampanjerna nominerades till Columbi Ägg 2013 och 2014
 • Planering för informationskampanj 2015 har startats med ambition att ske i samarbete med Göteborgs, Malmös och Stockholms kommuner. Förhoppningen är att vi genom samarbetet kan utveckla en bra form för framtida gemensamma informationssamarbeten mellan FTI och enskilda kommuner.

Nedan är vår progressrapport för 2015:

Under december genomförde vi följande:

 • Utvärdering av insatsen visar på god effekt
 • Planering för fortsatt samarbete med Göteborg, Malmö och Stockholm

Under november genomförde vi följande:

 • Kampanjen pausad inför jul och nyår
 • Utvärdering analyseras
 • Beslutsunderlag för fortsättning i vår utarbetas
 • Delredovisning inför diskussion med Göteborg, Malmö och Stockholm planeras

Under oktobergenomförde vi följande:

 • Kampanj i Göteborg, Malmö och Stockholm pågår enligt plan
 • Uppföljning av kampanjeffekt hos målgruppen
 • Avstämning och publicering av FAQ
 • Planering av uppföljningsmöte med projektkommunerna

Under september genomförde vi följande:

 • Rullat ut alla planerade enheter i Göteborg, Malmö och Stockholm
 • Informerat internt och till samarbetspartner
 • Lagt ut alla enheter på hemsidan för de kommuner, producenter och återvinnare som vill stödja aktiviteten med att sprida materialet.
 • Planera Instagramtävling och FAQ

Under augusti genomförde vi följande:

 • Anpassa digitala annonser för plastkampanjen till respektive kommuns önskemål
 • Utarbeta folder och brev med interninformation om plastkampanjen till kommunerna, FTI och partner
 • Planera och förbereda kampanjuppföljning av plastkampanjen
 • Uppdatera och anpassa kampanjsida plastkampanjen
 • Utarbeta förslag till kampanjbudget 2016 för fortsatt kampanj för fler plastförpackningar

Under juli genomförde vi följande:

 • Annonser och texter godkända
 • Medier bokade till oktober. Radioreklam startar 31 augusti
 • Planera samannonsering med VA-Syd på bussar i Malmö
 • Påbörjat planering för uppdatering av kampanjsida

Under juni genomförde vi följande:

 • Möte i projektgruppen för att godkänna upplägg, texter, lokalt anpassade kanalval
 • Radioreklam framtagen och godkänd
 • Annonser i slutfasen för godkännande
 • Medieplanering pågår

Under maj genomförde vi följande:

 • Möte i projektgruppen har slagit fast tema och upplägg för att fortsätta öka återvinningen av plastförpackningar och minska felkast i restavfallet.
 • Kampanjenheter under framtagande. Radioreklam blir huvudbärare även denna gång.
 • Medieplanering pågår tillsammans med Göteborg, Malmö och Stockholms .

Under april genomförde vi följande:

 • Möte med Stockholm och Malmö på Miljösäck i Norrköping.
 • Förslag till kampanjtema fastställd. Medieplanering pågår.

Under januari – mars genomförde vi följande:

 • Etablerat ett projekt tillsammans med Göteborg, Malmö och Stockholms kommuner för att utveckla former för informationssamarbete för ökad återvinning
 • Projektgruppen har genomfört en kartläggningsresa till Swerec
 • Utarbetat gemensam kampanjplan för ökad återvinning av plastförpackningar
 • Anlitat kommunikationsbyrå för utarbetande av kampanj.

Nedan är vår progressrapport för 2016.

Under december har vi genomfört följande

 • Annonsering om jul och nyår genomförd och pågående
 • Planerat kampanjupplägg 2017. Ebbots ”The Passover – Recycled version no 1 feat. Club Killers” "återvinns" i januari och februari
 • Kontrakterat artist för utvidgad återvinning av en ny låt i mars/april
 • Projektgruppsmöte med Göteborg, Malmö och Stockholm
 • Utvärderat kommunikationseffekten av 2016 års kampanj.

Under november har vi genomfört följande

 • Samarbete med COOP om exponering på mjölkförpackningar
 • Planera för kommunikationsuppföljning
 • MKB Fastighets AB i Malmö deltar med information i nyhetsbrev till sina hyresgäster.
 • Planering av fortsatt kampanj 2017

Under oktober har vi genomfört följande

 • VA-Syds informationsblad Hållbart (som går till alla deras hushåll) har använd kampanjmaterialet
 • Möten med fastighetsbolag som nu hjälper till att sprida budskapet under hösten
 • Möten med producenter nu hjälper till att sprida budskapet under hösten
 • Annonsering på You Tube, Facebook m m
 • Presentation av musikvideon på DLF och Svensk daglivaruhandels höstmöte
 • Planera för för 2017 års aktiviteter inom ramen för informationssamarbete med kommuner

Under september har vi genomfört följande

 • Ebbot Lundberg återvinner en av sina låtar i ny version ”The Passover – Recycled version no 1 feat. Club Killers”.
 • Kampanjsida latgammaltblinytt.nu lanserad
 • Besökt olika fastighetsbolag och producenter för att stimulera till deltagande i kampanjen.

Under augusti har vi genomfört följande

 • Avslutat kampanjfas två med Sharon Dyall
 • Spelat in fas tre
 • Ny kampanjsida under uppbyggnad

Under juli har vi genomfört följande

 • Planerat höstfasen av årets kampanj
 • Haft möten med samarbetspartners
 • Planerat ny kampanjsida inför hösten.

Under juni har vi genomfört följande

 • Fas 2 med Sharon Dyall sänds i radio, Spotify, i poddar och därutöver på traditionell annonsering. Digitala annonser i form av webb-film på utvalda webbsidor.
 • Fortsatt planering av fas 3 som kommer starta i september.

Under maj har vi genomfört följande

 • Avslutat fas 1 i årets kampanj där Ebbot återvinner Hans Alfredson.
 • Genomförd effektmätning visar att vi överträffat målen för observation och budskapsförståelse och är på god väg att nå åtets mål beträffande uppskattning. Spridning till vänner och bekanta är lägre än önskat vilket kommer att beaktas i höstens kampanjfas.
 • Utformat och planerat för fas 2 där Sharon Dyall fortsätter med att uppmana till återvinning i stället för att slänga. en kortversion av radio/Pod-reklamen kan nås via länk på vår förstasida.
 • Planering för fas 3 från september pågår.

Under april har vi genomfört följande

 • möte tillsammans med Göteborg, Malmö och Stockholms kommun för att utveckla reklambyråns förslag till fas tre som ska starta till hösten
 • möte med Tetra Pak för att gå igenom planen för fas tre.
 • utformat och spelat in ny reklamradio och webbfilm med Sharon Dyall för fas två
 • planerat för undersökning av effekterna av fas ett att genomföras vid dess slut den 30 april

Under mars har vi genomfört följande

 • Producerat webb TV kampanj i nyhets- och intressesajter vars annonsering startade på långfredagen och pågår till sista april.
 • Annonserat i Metro i Göteborg, Malmö och Stockholm i samband med Earth-hour.
 • Fortsatt annonsspott i radio, i poddar och i Spotify
 • Planering av fas två och tre
 • Planerat möte med Tetra Pak och arbetsgruppen med kommunerna

Under februari har vi genomfört följande:

 • Startat fas ett av årets kampanj som sker i tre faser. Första fasen bygger på erfarenheterna tillsammans med Göteborg, Malmö och Stockholm men utvidgad till att öka återvinningen av alla förpackningar och av tidningar. Kampanjen vilar på annonsspott i radio, i poddar och i spotify och därutöver på traditionell annonsering. Digitala annonser är under framtagning.
 • Fas två har planerats. Fasen ska ha fokus på att öka återvinningen av vätskekartong tillsammans med ett utvalt antal producenter. Fas två startar i mitten av maj. Även fas tre planeras. Den startar i höst och kommer ha mer fokus på att använda sociala medier för att öka kunskapen om och förtroendet för vår återvinning av förpackningar och tidningar.

Under januari har vi genomfört följande:

 • Utvärderat kampanjen och arbetssättet som använts under 2015
 • Första utkast till rutinbeskrivning
 • Planläggning av utvidgad kampanj för alla fem materialslagen
 • Uppföljningmöte med Göteborg och Malmö
 • Planläggningsmöte med Tetra Pak
 • Genomgång av plastkretsens forskningsstiftelses projekt i Jönköping om informationsbehov